Materiaalbases

Inhoud

  1. Wat is een materiaalbasis?
  2. Beknopte gebruikershandleiding
  3. Bronnen
  4. Zoeken in de materiaalbases: De woning, vogels, overige dieren, flora en de wereld
1. Wat is een materiaalbasis?

De materiaalbasis is een lexicografisch bestand dat parallel loopt aan de woordenboekafleveringen van deel III van het WLD. Deze woordenboektekst is omwille van de toegankelijkheid en leesbaarheid enigszins gereduceerd ten opzichte van de delen I een II. In de afleveringen van deel III komen geen opgaven in fonetisch schrift en ook geen ellenlange reeksen van plaatscodes meer voor. Deze laatste staan in de materaalbasis op het net. In grote lijnen heeft de materiaalbasis van deel III hetzelfde uiterlijk als het tekstblok van de artikelen in de delen I en II, maar in de materiaalbases staan de trefwoorden op alfabet.
De gedrukte afleveringen beogen dus gebruiksvriendelijker te zijn dan de afleveringen van deel I en deel II. Die gebruiksvriendelijkheid gaat ten koste van de precisie, maar door deze materiaalbasis op het net naast de afleveringen aan te bieden, blijven de exacte gegevens toch raadpleegbaar voor de geïnteresseerde lezer.

Een woordenboekartikel of lemma in het WLD bestaat uit de volgende onderdelen: Zie voor verdere details WLD III, afl. 4.1, Inleiding op Deel III, par 3, p. xi-xviii.

2. Beknopte gebruikershandleiding

NB. Om de opgaven correct op uw scherm te ontvangen, dient u in het bezit te zijn van de fontbibliotheek SIL Encore IPA 93 en deze te installeren op uw computer. Deze fontbibliotheek is gratis te downloaden van www.sil.org.

De materiaalbasis kan op twee manieren geraadpleegd worden.
Op de eerste plaats kan men de materiaalbasis als een boek beschouwen en er doorheen bladeren. U kunt de tekst als het ware naast de woordenboekaflevering leggen om de lopende omschrijvingen uit die aflevering te vergelijken met de exacte weergave van de materiaalbasis ("browsen"). De volgorde van de woordenboekartikels is in de materiaalbasis hetzelfde als in de woordenboekaflevering, alleen is de volgorde van de trefwoorden binnen een artikel alfabetisch. Op de tweede plaats kunt u de materiaalbasis ook als databank gebruiken en op verschillende wijzen zoeken: Telkens worden de trefwoorden aan u gepresenteerd met hun exacte fonetische weergave, hun betekenis en hun plaatsaanduiding d.m.v. de Kloeke-plaatscode. Een vierkant haakje voor een opgave geeft aan dat de spelling van het dialectwoord is aangepast aan de spelling van het WLD. De resultaten worden in kolommen gepresenteerd.

3. Bronnen

Het materiaal dat in het WLD wordt verwerkt, kan onderscheiden worden naar drie bronsoorten, die ook in de bronaanduidingen voor in het lemma steeds worden onderscheiden door een nieuwe regel. Het zijn:
  1. De vragenlijsten, die hieronder worden beschreven;
  2. De zogenaamde "canonieke woordenboeken" en
  3. Overig materiaal.

De bibliografische verwijzingen naar de tweede en derde categorie vindt men in het Ten Geleide van de afzonderlijke afleveringen.
Op deze site is zowel een ov erzicht van de in het WLD gebruikte bronnen alsook een uitgebreider bibliografisch overzicht opgenomen voor de Limburgse dialectstudies; daarin vindt men de juiste bibliografische gegevens, voor zover naspeurbaar, uit de bronnen van de afleveringen terug.
Zie voor verdere details WLD III, afl. 4.1, Inleiding op Deel III, par 5, p. xlii-xlix.

(a) De vragenlijsten

De omvangrijke grote enquêtes, van primair belang voor het WLD, zijn (zie ook WLD bronnen, categorie 1.Vr.):

Zoals hierboven al is opgemerkt, vindt men de bibliografische verwijzingen naar de overige in het lemma opgenomen woordenschatverzamelingen in het Ten Geleide van de betrokken aflevering. 
Zie ook WLD bronnen, categorie 3.Ov. en het Bibliografisch overzicht "Limburgse woordenschatverzamelingen en woordstudies", elders op deze site.

Hier vindt u het overzicht van de bronnen die geraadpleegd zijn voor de afleveringen van het WLD, gegroepeerd zoals in het bovenstaande paragraaf:

Hier vindt u het bibliografisch overzicht van de Limburgse woordenschatverzamelingen en woordstudies. Daarin zijn ook de precieze vindplaatsen van de bronnen te vinden. 

Homepage van het WLD | Dialectologie-portaal van de KUN