Bronnen

Het laden van de volgende tabel kan even duren...

1. Vr = Vragenlijsten
2. Wb = Canonieke woordenboeken
3. Ov = Overige bronnen

DC 01 (1931) 1.Vr
DC 02 (1932) 1.Vr
DC 03 (1934) 1.Vr
DC 04 (1936) 1.Vr
DC 05 (1937) 1.Vr
DC 06 (1938) 1.Vr
DC 07 (1939) 1.Vr
DC 08 (1939) 1.Vr
DC 09 (1940) 1.Vr
DC 10 (1941) 1.Vr
DC 11 (1942) 1.Vr
DC 12 (1942) 1.Vr
DC 12a (1943) 1.Vr
DC 13 (1945) 1.Vr
DC 14 (1946) 1.Vr
DC 14a (1946) 1.Vr
DC 15 (1947) 1.Vr
DC 16 (1948) 1.Vr
DC 17 (1949) 1.Vr
DC 18 (1950) 1.Vr
DC 19 (1951) 1.Vr
DC 20 (1951) 1.Vr
DC 21 (1952) 1.Vr
DC 22 (1952) 1.Vr
DC 23 (1953) 1.Vr
DC 24 (1953) 1.Vr
DC 25 (1954) 1.Vr
DC 26 (1954) 1.Vr
DC 27 (1955) 1.Vr
DC 28 (1956) 1.Vr
DC 29 (1957) 1.Vr
DC 29a (1958) 1.Vr
DC 30 (1958) 1.Vr
DC 30a (1958) 1.Vr
DC 31 (1959) 1.Vr
DC 32 (1960) 1.Vr
DC 33 (1961) 1.Vr
DC 34 (1962) 1.Vr
DC 34a (1962) 1.Vr
DC 35 (1963) 1.Vr
DC 36 (1964) 1.Vr
DC 37 (1964) 1.Vr
DC 38 (1964) 1.Vr
DC 39 (1965) 1.Vr
DC 40 (1965) 1.Vr
DC 41 (1966) 1.Vr
DC 42 (1967) 1.Vr
DC 42b (1967) 1.Vr
DC 43 (1968) 1.Vr
DC 43a (1968) 1.Vr
DC 44 (1969) 1.Vr
DC 45 (1970) 1.Vr
DC 45a (1970) 1.Vr
DC 46 (1971) 1.Vr
DC 47 (1972) 1.Vr
DC 48 (1973) 1.Vr
DC 49 (1974) 1.Vr
DC 49a (1974) 1.Vr
DC 50 (1975) 1.Vr
DC 50b (1975) 1.Vr
DC 51 (1976) 1.Vr
DC 52 (1977) 1.Vr
DC 53 (1978) 1.Vr
DC 54 (1979) 1.Vr
DC 55 (1980) 1.Vr
DC 56 (1981) 1.Vr
DC 57 (1982) 1.Vr
DC 58 (1983) 1.Vr
DC 59 (1984) 1.Vr
DC 60 (1985) 1.Vr
DC 61 (1986) 1.Vr
DC 62 (1987) 1.Vr
DC 63 (1988) 1.Vr
DC 64 (1989) 1.Vr
DC 65 (1990) 1.Vr
DC 66 (1991) 1.Vr
DC 67 (1992) 1.Vr
DC 68 (1993) 1.Vr
DC 69 (1994) 1.Vr
DC 70 (1995) 1.Vr
DC 71 (1996) 1.Vr
DC 72 (1997) 1.Vr
DC 73 (1998) 1.Vr
DC 74 (1999) 1.Vr
G 01 (1958) 1.Vr
G 02 (1971) 1.Vr
G 03 (1972 1.Vr
G 04 (1974 1.Vr
G 05a (1977 1.Vr
G 05b (1978) 1.Vr
G 06 (1978) 1.Vr
G 08 (1981) 1.Vr
Goossens 1a (1955) 1.Vr
Goossens 1b (1960) 1.Vr
Goossens 1c (1955b) 1.Vr
Goossens 1d (1960b) 1.Vr
Goossens 2a (1963) 1.Vr
Goossens 2b (1963) 1.Vr
Goossens 2c (1963) 1.Vr
Goossens 2d (1963) 1.Vr
GV B (1935) 1.Vr
GV G (1935) 1.Vr
GV Gr (1935) 1.Vr
GV K (1935) 1.Vr
GV M (1935) 1.Vr
Lk 01 (1953) 1.Vr
Lk 03 (1953) 1.Vr
Lk 04 (1953) 1.Vr
Lk 19b (1956) 1.Vr
N 01 (1960) 1.Vr
N 02 (1960) 1.Vr
N 03 (1960) 1.Vr
N 03A (1963) 1.Vr
N 04 (1960) 1.Vr
N 04A (1963) 1.Vr
N 05A (1964) 1.Vr
N 06 (1960) 1.Vr
N 07 (1961) 1.Vr
N 08 (1961) 1.Vr
N 08A (1968) 1.Vr
N 09 (1961) 1.Vr
N 10 (1961) 1.Vr
N 10A (zj) 1.Vr
N 10B (zj) 1.Vr
N 10C (zj) 1.Vr
N 11 (1961) 1.Vr
N 11A (zj) 1.Vr
N 12 (1961) 1.Vr
N 12A (1965) 1.Vr
N 13 (1962) 1.Vr
N 14 (1962) 1.Vr
N 15 (1962) 1.Vr
N 15A (1969) 1.Vr
N 16 (1962) 1.Vr
N 17 (1962) 1.Vr
N 18 (1962) 1.Vr
N 19 (1963) 1.Vr
N 20 (zj) 1.Vr
N 21(1963) 1.Vr
N 22 (1963) 1.Vr
N 23 (1964) 1.Vr
N 24 (1964) 1.Vr
N 25 (1964) 1.Vr
N 26 (1964) 1.Vr
N 27 (1965) 1.Vr
N 28 (1967) 1.Vr
N 29 (1967) 1.Vr
N 30 (1968) 1.Vr
N 31 (1969) 1.Vr
N 32 (1969) 1.Vr
N 33 (1970) 1.Vr
N 34 (1970) 1.Vr
N 35 (1971) 1.Vr
N 36 (1971) 1.Vr
N 37 (1971) 1.Vr
N 38 (1971) 1.Vr
N 39 (1971) 1.Vr
N 40 (1972) 1.Vr
N 41 (1972) 1.Vr
N 42 (1972) 1.Vr
N 43 (1972) 1.Vr
N 44 (1972) 1.Vr
N 45 (1972) 1.Vr
N 46 (1972) 1.Vr
N 47 (1972) 1.Vr
N 48 (1972) 1.Vr
N 49 (1972) 1.Vr
N 50 (1972) 1.Vr
N 51 (1972) 1.Vr
N 52 (1972) 1.Vr
N 53 (1972) 1.Vr
N 54 (1972) 1.Vr
N 55 (1972) 1.Vr
N 56 (1973) 1.Vr
N 57 (1973) 1.Vr
N 57A (1973) 1.Vr
N 58 (1973) 1.Vr
N 59 (1973) 1.Vr
N 60 (1973) 1.Vr
N 61 (1973) 1.Vr
N 62 (1973) 1.Vr
N 63 (1973) 1.Vr
N 64 (1973) 1.Vr
N 65 (1973) 1.Vr
N 66 (1973) 1.Vr
N 67 (1973) 1.Vr
N 68 (1973) 1.Vr
N 69 (1974) 1.Vr
N 70 (1974) 1.Vr
N 71 (1975) 1.Vr
N 72 (1975) 1.Vr
N 73 (1975) 1.Vr
N 74 (1975) 1.Vr
N 75 (1975) 1.Vr
N 76 (1976) 1.Vr
N 77 (1976) 1.Vr
N 78 (1976) 1.Vr
N 79 (1979) 1.Vr
N 80 (1980) 1.Vr
N 81 (1980) 1.Vr
N 82 (1981) 1.Vr
N 83 (1981) 1.Vr
N 84 (1981) 1.Vr
N 85 (1981) 1.Vr
N 86 (1981) 1.Vr
N 87 (1981) 1.Vr
N 88 (1982) 1.Vr
N 89 (1982) 1.Vr
N 90 (1982) 1.Vr
N 91 (1982) 1.Vr
N 92 (1982) 1.Vr
N 93 (1983) 1.Vr
N 94 (1983) 1.Vr
N 95 (1983) 1.Vr
N 95A (1986) 1.Vr
N 96A (1989) 1.Vr
N 96B (1989) 1.Vr
N 96C (1989) 1.Vr
N 96D (1989) 1.Vr
N 97 (1988) 1.Vr
N 98 (1989) 1.Vr
N 99 (1991) 1.Vr
N A (1960) 1.Vr
N B (zj) 1.Vr
N C (1962) 1.Vr
N C1 (1962) 1.Vr
N D (1962) 1.Vr
N E (1963) 1.Vr
N F (1963) 1.Vr
N G (1963) 1.Vr
N H (1964) 1.Vr
N I (1964) 1.Vr
N J (1965) 1.Vr
N K (1965) 1.Vr
N L (1965) 1.Vr
N M (1965) 1.Vr
N N (1966) 1.Vr
N O (1966) 1.Vr
N P (1966) 1.Vr
N Q (1966) 1.Vr
N R (1968) 1.Vr
N100 (1997) 1.Vr
N101 (1997) 1.Vr
N102 (1998) 1.Vr
RND 1.Vr
Roukens 03 (1937) 1.Vr
Roukens 12 (1937) 1.Vr
Roukens 14 (1937) 1.Vr
SGV (1914) 1.Vr
VaN Gerwen (z.j.) 1.Vr
WeijneN BN 01 (1938) 1.Vr
WeijneN BN 06 (1939) 1.Vr
WeijneN EB 16 (1950) 1.Vr
Wielewaal (1952) 1.Vr
Willems (1885) 1.Vr
WVD 01 (1972) 1.Vr
WVD 02 (1973) 1.Vr
WVD 03 (1973) 1.Vr
WVD 04 (1974) 1.Vr
WVD 05 (1974) 1.Vr
WVD 06 (1974) 1.Vr
WVD 07 (1975) 1.Vr
WVD 08 (1975) 1.Vr
WVD 09 (1976) 1.Vr
WVD 10 (1976) 1.Vr
WVD 11 (1976) 1.Vr
WVD 12 (1977) 1.Vr
WVD 13 (1977) 1.Vr
WVD 14 (1977) 1.Vr
WVD 15 (1977) 1.Vr
WVD 16 (1978) 1.Vr
WVD 16A (1981) 1.Vr
WVD 16B (1981) 1.Vr
WVD 17 (1978) 1.Vr
WVD 18 (1978) 1.Vr
WVD 19 (1978) 1.Vr
WVD 19A (1986) 1.Vr
WVD 20 (1979) 1.Vr
WVD 21 (1979) 1.Vr
WVD 22 (1979) 1.Vr
WVD 23 (1980) 1.Vr
WVD 24 (1980) 1.Vr
WVD 25 (1980) 1.Vr
WVD 25A (1981) 1.Vr
WVD 26 (1980) 1.Vr
WVD 26A (1981) 1.Vr
WVD 27 (1980) 1.Vr
WVD 28 (1981) 1.Vr
WVD 29 (1981) 1.Vr
WVD 30 (1981) 1.Vr
WVD 31 (1982) 1.Vr
WVD 32 (1982) 1.Vr
WVD 33 (1982) 1.Vr
WVD 34 (1982) 1.Vr
WVD 35 (1983) 1.Vr
WVD 36 (1985) 1.Vr
WVD 37 (1985) 1.Vr
WVD 38 (1986) 1.Vr
WVD 39 (1986) 1.Vr
WVD 40 (1986) 1.Vr
WVD 41 (z.j.) 1.Vr
WVD 42 (1986) 1.Vr
WVD 43 (1987) 1.Vr
WVD 44A (1987) 1.Vr
WVD 44B (1987) 1.Vr
WVD 45 (1988) 1.Vr
WVD 46 (1988) 1.Vr
WVD 47 (1989) 1.Vr
WVD 48 (1989) 1.Vr
WVD 49 (1989) 1.Vr
WVD 50 (1989) 1.Vr
WVD 51 (1989) 1.Vr
WVD 52 (1990) 1.Vr
WVD 53 (1991) 1.Vr
WVD 54 (z.j.) 1.Vr
WVD 55 (1990) 1.Vr
WVD 56 (1991) 1.Vr
WVD 57 (1991) 1.Vr
WVD 58 (1991) 1.Vr
WVD 59 (1992) 1.Vr
WVD 60 (1993) 1.Vr
WVD 61 (1994) 1.Vr
WVD 62 (1994) 1.Vr
WVD 63 (1994) 1.Vr
WVD 63B (1996) 1.Vr
WVD 64 (1994) 1.Vr
WVD 65 (1995) 1.Vr
WVD 66 (1995) 1.Vr
WVD 66P (1995) 1.Vr
WVD 67 (1995) 1.Vr
WVD 68 (1996) 1.Vr
WVD 69 (1996) 1.Vr
WVD 70 (1996) 1.Vr
WVD 71 (1996) 1.Vr
WVD 72 (1996) 1.Vr
WVD 73 (1996) 1.Vr
WVD 74 (1996) 1.Vr
WVD 75 (1997) 1.Vr
WVD 76 (1997) 1.Vr
WVD 77 (1997) 1.Vr
WVD 78 (1997) 1.Vr
WVD 79 (1997) 1.Vr
WVD 80 (1998) 1.Vr
WVD 81 (1998) 1.Vr
WVD 82 (1998) 1.Vr
WVD 83 (1998) 1.Vr
WVD 84 (1998) 1.Vr
WVD 85 (1998) 1.Vr
WVD 86 (1998) 1.Vr
WVD 87 (1998) 1.Vr
WVD 88 (1998) 1.Vr
WVD 89 (1998) 1.Vr
WVD 90 (1998) 1.Vr
WVD 91 (1998) 1.Vr
WVD 92 (1998) 1.Vr
WVD 93 (1998) 1.Vr
WVD 94 (1998) 1.Vr
WVD 95 (1998) 1.Vr
WVD 96 (1998) 1.Vr
WVD 97 (1999) 1.Vr
WVD 98 (1999) 1.Vr
WVD 99 (1998) 1.Vr
WVD A (1976) 1.Vr
WVD B (1977) 1.Vr
WVD C (1978) 1.Vr
WVD D (1980) 1.Vr
WVD E (1981) 1.Vr
WVD F (1981) 1.Vr
WVD G (1988) 1.Vr
WVD H (1992) 1.Vr
WVD100 (z.j.) 1.Vr
WVD101 (1999) 1.Vr
WVD102 (1999) 1.Vr
WVD103 (1999) 1.Vr
WVD104 (1999) 1.Vr
WVD105 (1999) 1.Vr
WVD106 (1999) 1.Vr
WVD107 (z.j.) 1.Vr
WVD108 (1999) 1.Vr
WVD109 (1999) 1.Vr
WVD110 (1999) 1.Vr
WVD111 (1999) 1.Vr
WVD112 (1999) 1.Vr
WVD113 (1999) 1.Vr
ZND 01 (1922) 1.Vr
ZND 01u (1924) 1.Vr
ZND 02 (1923) 1.Vr
ZND 03 (1923) 1.Vr
ZND 04 (1924) 1.Vr
ZND 05 (1924) 1.Vr
ZND 06 (1924) 1.Vr
ZND 07 (1924) 1.Vr
ZND 08 (1925) 1.Vr
ZND 09 (1925) 1.Vr
ZND 10 (1925) 1.Vr
ZND 11 (1925) 1.Vr
ZND 12 (1926) 1.Vr
ZND 13 (1925) 1.Vr
ZND 14 (1926) 1.Vr
ZND 15 (1930) 1.Vr
ZND 16 (1934) 1.Vr
ZND 17 (1935) 1.Vr
ZND 18G (1935) 1.Vr
ZND 19 (1936) 1.Vr
ZND 20 (1936) 1.Vr
ZND 21 (1936) 1.Vr
ZND 22 (1936) 1.Vr
ZND 23 (1937) 1.Vr
ZND 24 (1937) 1.Vr
ZND 25 (1937) 1.Vr
ZND 26 (1937) 1.Vr
ZND 27 (1938) 1.Vr
ZND 28 (1938) 1.Vr
ZND 29 (1938) 1.Vr
ZND 30 (1939) 1.Vr
ZND 31 (1939) 1.Vr
ZND 32 (1939) 1.Vr
ZND 33 (1940) 1.Vr
ZND 34 (1940) 1.Vr
ZND 35 (1941) 1.Vr
ZND 36 (1941) 1.Vr
ZND 37 (1941) 1.Vr
ZND 38 (1942) 1.Vr
ZND 39 (1942) 1.Vr
ZND 40 (1942) 1.Vr
ZND 41 (1943) 1.Vr
ZND 42 (1943) 1.Vr
ZND 43 (1943) 1.Vr
ZND 44 (1946) 1.Vr
ZND 45 (1946) 1.Vr
ZND 46 (1946) 1.Vr
ZND 47 (1950) 1.Vr
ZND 48 (1954) 1.Vr
ZND 49 (1958) 1.Vr
ZND A1 (1940sq) 1.Vr
ZND A2 (1940sq) 1.Vr
ZND B1 (1940sq) 1.Vr
ZND B2 (1940sq) 1.Vr
ZND m 1.Vr
Beverlo Wb. 2.Wb
Bree Wb. 2.Wb
Diepenbeek Wb. 2.Wb
Echt Wb. 2.Wb
EupeN Wb. 2.Wb
Genk Wb. 2.Wb
Gennep Wb. 2.Wb
Gronsveld Wb. 2.Wb
Hamont Wb. 2.Wb
Hamont Wl. 2.Wb
Hamont-Achel Wb. 2.Wb
Haspengouws Id. 2.Wb
Hasselt Wb. 2.Wb
HeerleN Wb. 2.Wb
Kerkrade Wb. 2.Wb
Kortessem Wb 2.Wb
Limburgs Id. 2.Wb
Lommel Wl. 2.Wb
Maaseik Wb. 2.Wb
Maastricht Wb. 2.Wb
Meerlo-Wanssum Wb. 2.Wb
Meeswijk Wl. 2.Wb
MeeuweN Wl. 2.Wb
Meijel Wb. 2.Wb
Niel-bij-St.TruideN Wl. 2.Wb
Roermond Wb. 2.Wb
Sint-TruideN Wb. 2.Wb
Sittard Wb. 2.Wb
Stokkem Wb. 2.Wb
TegeleN Wb. 2.Wb
TongereN Wb. 2.Wb
Tungelroy Wb. 2.Wb
UikhoveN Wl. 2.Wb
Valkenburg Wb. 2.Wb
Venlo Wb. 2.Wb
Venray Wb. 2.Wb
Weertlands Wb. 2.Wb
Weertlands Wb2. 2.Wb
ZonhoveN Wb. 2.Wb
ZonhoveN Wl. 2.Wb
Abrahams, P. (1981) 3.Ov
Achten, P. (1995) 3.Ov
Alsters-vaN der Hor, J. (1987) 3.Ov
Bakker, F. & A. Hendrikx (1995) 3.Ov
Bakkes, P. (1988) 3.Ov
Bakkes, P. (zj.hs) 3.Ov
Beenen, P. (1973) 3.Ov
Beets, A. (1918) 3.Ov
Bernaerts, J. (1991) 3.Ov
Bertrand, J. (1946) 3.Ov
Bettens, A. (1954) 3.Ov
Bisschops, M. (1994) 3.Ov
Boer, F. de & Z. Zoons (1988) 3.Ov
Boileau, A. (1954-71) 3.Ov
Boileau, A. (1971) 3.Ov
Boom, P. aan den (z.j.) 3.Ov
Bormans, J.H. (1849-50) 3.Ov
Bosch, J.H.W. (1974a) 3.Ov
Bosch, J.H.W. (1974b) 3.Ov
Bovens, T. (z.j.) 3.Ov
Breuls, C. (1913-14) 3.Ov
Broos, J. (1969) 3.Ov
Cajot, J. (1989) 3.Ov
Celis, A. (1975) 3.Ov
Clout, C. (1990) 3.Ov
Coenen, M. (1977) 3.Ov
Crompvoets, H. (1963) 3.Ov
Crompvoets, H. (1981) 3.Ov
Cuypers, J. (1890a) 3.Ov
Cuypers, J. (1890b) 3.Ov
Cuypers, J. (1890c) 3.Ov
Daelen, J.v. (1933-41) 3.Ov
Defoin, G. (1955) 3.Ov
Defoin, G. (1958) 3.Ov
Delahaye, H. (zj.hs) 3.Ov
Delsen, L, (1982) 3.Ov
Derwa, J. (1941) 3.Ov
Dochez, H. (1942) 3.Ov
Dolmans, H. (zj.hs) 3.Ov
Dols, W. (1953) 3.Ov
Donkers, J. (1966) 3.Ov
DriesseN C.M. (1988) 3.Ov
Engels, G. (1964-67) 3.Ov
Eussen, H.A. (zj.hs) 3.Ov
FŽrir, G. (zj.hs) 3.Ov
Franquinet, G.D. (1851-52) 3.Ov
Gasselt, J. van (1992) 3.Ov
Gessler, C. (1936-1937) 3.Ov
Gessler, J.F. (1940) 3.Ov
Geurts, R. (1988) 3.Ov
Geuskens, G. (1970) 3.Ov
Goossens, H. (1981) 3.Ov
Goossens, J. (1955) 3.Ov
Goossens, J. (1959) 3.Ov
Goossens, J. (1963) 3.Ov
Goossens, J. (1964) 3.Ov
Goossens, J. (1969) 3.Ov
Goossens, J. (1971) 3.Ov
Goossens, J. (1978) 3.Ov
Goossens, P. 3.Ov
Groffils, L. (1980) 3.Ov
Grond, A. (1948) 3.Ov
Grootaers, L. (1910-11) 3.Ov
Grootaers, L. (1924) 3.Ov
Grootaers, W. (1938) 3.Ov
Hamers, H. (1973) 3.Ov
Hansen, J. (1949-50) 3.Ov
Heem 02.5 (1958) 3.Ov
Heem 02.6 (1958) 3.Ov
Heem 04.1 (1960) 3.Ov
Heem 05.5-6 (1961) 3.Ov
Heem 06.1 (1962) 3.Ov
Heem 06.2-3 (1962) 3.Ov
Heem 06.5-6 (1962) 3.Ov
Heem 08.5-6 (1964) 3.Ov
Heem 09.4 (1965) 3.Ov
Heem 11.4 (1967) 3.Ov
Heem 13.5-6 (1969) 3.Ov
Heines, M., en Heines, G. (1988) 3.Ov
Henckens, H. (1958) 3.Ov
Hermans, P. (1994) 3.Ov
Hermans, W. (1961) 3.Ov
Heyden, L.v.d. (1927) 3.Ov
Heynen, P. (1960sq) 3.Ov
Hoeven, J. van der (1972) 3.Ov
Hoof, L. van (1949) 3.Ov
Horen, L. van (1986) 3.Ov
Houben, J.H.H. (1905) 3.Ov
IdioticoN van het St. Truidensch dialect (1910) 3.Ov
Jansen, M. (1911) 3.Ov
Janssen, A. (1949) 3.Ov
Janssen, D. (1975) 3.Ov
Janssen, L. (1976) 3.Ov
Janssen, L. (1983) 3.Ov
Janssen, M.J. (1892) 3.Ov
Jaspar, E. (1921-28) 3.Ov
Jongen, R. (1972) 3.Ov
Kats, J. (1939) 3.Ov
Kats, J. (1940-41) 3.Ov
Kaufmann, J. (1878) 3.Ov
Kokkelmans, J. (1978) 3.Ov
Kolle, A. (1965) 3.Ov
Krekelberg, G. (1935) 3.Ov
Lemmens, J. (1966) 3.Ov
Lenaers, W. (1955-56) 3.Ov
Lenaerts, J. (1899) 3.Ov
Litjens, G en A. van Soest (1990) 3.Ov
Lochtman, H. (1960) 3.Ov
Lochtman, H. (1962) 3.Ov
Lochtman, H. (1964) 3.Ov
Loontjens, H. (1946) 3.Ov
Maar, H.v.d. (zj.hs) 3.Ov
Maassen, M. (1967) 3.Ov
Maessen, L. (zj.hs) 3.Ov
Meertens, A.H. (1992) 3.Ov
Meertens, A.H. (zj.hs) 3.Ov
Mertens, A.M. (1885a) 3.Ov
Mertens, A.M. (1885b) 3.Ov
Natura Lb. 85 (1976) 3.Ov
Neigemenneke, 't (1995) 3.Ov
Nijsten, J. (1993) 3.Ov
Notermans, J. (1990) 3.Ov
Olterdissen, A. (1926) 3.Ov
Oudemans, W. (1918) 3.Ov
Pap J. (1978) 3.Ov
Paquai, H. (1976-77) 3.Ov
P‰que, E. (1896) 3.Ov
Pauwels, J.L. (1930) 3.Ov
Pauwels, J.L. (1933) 3.Ov
Piebes-Janssen, M. (1979) 3.Ov
Prikken, P. (1994) 3.Ov
Rademaekers, H. (1958) 3.Ov
Reumers, P. (1987) 3.Ov
Rheinisches Wšrterbuch (1928; 1931-1971) 3.Ov
Roebroek, J. (1886) 3.Ov
Roukens, W. (1937) 3.Ov
Roukens, W. (1939-41) 3.Ov
Rutten, F. (1959) 3.Ov
Sassen, L.H. (1992) 3.Ov
Schepers, N. (zj.hs) 3.Ov
Schoofs, R. (1990) 3.Ov
Severijns, Ludo (1985) 3.Ov
Simons-Stienen, L. (1982) 3.Ov
SivrŽ, J.B., (1888-1889) 3.Ov
Sluijs, A. (1995) 3.Ov
Snijders, D. (1971) 3.Ov
Stass, M.-Cl. (1977) 3.Ov
Steijvers, L. (1989a) 3.Ov
Stokkemer Idioticon (1980) 3.Ov
Strous, J. (1960) 3.Ov
Strous, J. (1963) 3.Ov
Switten, M. (1972-76) 3.Ov
Terpstra, T. (1960) 3.Ov
Urlings, R. (1950a) 3.Ov
Urlings, R. (1950b) 3.Ov
Urlings, R. (zj.hs) 3.Ov
Valk, F. de (1964) 3.Ov
Vanderspickken, J. (1972) 3.Ov
Vanwonterghem, C. (1958) 3.Ov
Veldeke 01 (1926) 3.Ov
Veldeke 02 (1927) 3.Ov
Veldeke 03 (1928) 3.Ov
Veldeke 04 (1929) 3.Ov
Veldeke 05 (1930) 3.Ov
Veldeke 06 (1931) 3.Ov
Veldeke 07 (1932) 3.Ov
Veldeke 08 (1933) 3.Ov
Veldeke 09 (1934) 3.Ov
Veldeke 10 (1935) 3.Ov
Veldeke 11 (1936) 3.Ov
Veldeke 12 (1937) 3.Ov
Veldeke 13 (1938) 3.Ov
Veldeke 14 (1939) 3.Ov
Veldeke 15 (1940) 3.Ov
Veldeke 16 (1941) 3.Ov
Veldeke 17 (1942) 3.Ov
Veldeke 18 (1943) 3.Ov
Veldeke 19 (1944) 3.Ov
Veldeke 20 (1945) 3.Ov
Veldeke 21 (1946) 3.Ov
Veldeke 22 (1947) 3.Ov
Veldeke 23 (1948) 3.Ov
Veldeke 24 (1949) 3.Ov
Veldeke 25 (1950) 3.Ov
Veldeke 26 (1951) 3.Ov
Veldeke 27 (1952) 3.Ov
Veldeke 28 (1953) 3.Ov
Veldeke 29 (1954) 3.Ov
Veldeke 30 (1955) 3.Ov
Veldeke 31 (1956) 3.Ov
Veldeke 32 (1957) 3.Ov
Veldeke 33 (1958) 3.Ov
Veldeke 34 (1959) 3.Ov
Veldeke 35 (1960) 3.Ov
Veldeke 36 (1961) 3.Ov
Veldeke 37 (1962) 3.Ov
Veldeke 38 (1963) 3.Ov
Veldeke 39 (1964) 3.Ov
Veldeke 40 (1965) 3.Ov
Veldeke 41 (1966) 3.Ov
Veldeke 42 (1967) 3.Ov
Veldeke 43 (1968) 3.Ov
Verheggen, P. (zj.hs) 3.Ov
Verheijen, J. (e.a.) (1989) 3.Ov
Vossen, A.F. (1966-68) 3.Ov
Vossen, A.F. (1983) 3.Ov
Vossen, H. (zj.hs) 3.Ov
Vreuls, E. (zj.hs) 3.Ov
Vrijdag, E. (1950-57) 3.Ov
Vromen, W. (zj.hs) 3.Ov
Wehrens, A. (1934) 3.Ov
Weijnen, M. (1962) 3.Ov
Welter, W. (1929) 3.Ov
Welter, W. (1933) 3.Ov
Wijck, T. van (1970-79) 3.Ov
Wijnen, F. (1985) 3.Ov
Wijnen, P.D.H.A. (zj.hs) 3.Ov
Wijnhoven, F. (zj.hs) 3.Ov
Wilms, M. (1966) 3.Ov
Zits, E. (1989-90) 3.Ov
Zuidlimburgsch Idioticon (1906) 3.Ov

Homepage van het WLD | Dialectologie-portaal van de KUN