PRESENTATIE WOORDENBOEK VAN DE GAALDERSE DIALECTE: DE MINS. 16 NOVEMBER 2006

PRESENTATIE WOORDENBOEK VAN DE GAALDERSE DIALECTE:

DE MINS

16 NOVEMBER 2006: Charlotte Giesbers

 

mi:nse,

 

Wi-j zien vanda:g ien Harderwijk sa:megekomme vör de presentatie van ’t twedde deel van ’t woordenboek van de gaalderse dialecte ovver de mins. En boek daa uut drie dele bestet:

- 1 ’t lief van de mins: Ien di deel ston de dialectwoorde vör de onderdele van ‘t lief, mar ok vör ziektes en verzörging enz. De maeste woorde ien di deel worre ok noow nog gebruukt.

 - 2 Aete en dri.nke: Ien di deel stond de dialectwoorde vör verschillende sorte vleis, vis, brood, gruuntes, fruit enz. en wa ge dor mae kunt make. Vurral a:lde geraachte zoas zwaordema:g, karnemelksepap en balkenbrei-j worre hier bespraoke.

 - 3 Kleer: Di deel is aarig traditioneel. Hier stond de dialectwoorde vör de onderkleer, de bovvekleer, de kienderkleer van vroeger.

 

Van alle drie de dele wil ik en por dialectwoorde bespraeke.

Beej deel 1: de dialectwoorde vör puber.

Beej deel 2: de dialectwoorde vör aardappel en ui.

Beej deel 3: de dialectwoorde vör binnenstebuiten.

 

PUBER

 

Vör ’t woord puber komme ien ’t Rivierengebied verschillende dialectwoorde en umschrievingen vör.

 

-Allereerst kömt ien veul plaatse het hollandse woord puber vör. Di woord kumt uut ’t Latein en beteikent :Kind in de overgangsjaren, in de puberteitsjaren.

-Nevve puber kumt de vörm schötteling of opschötteling duk vör ien Gendt, Balgoy, Oosterhout, Millingen en Gruusbek. Ien ’t Woordenboek der Nederlandse Taal stet onder schoteling de beteikenis spruit. Ien Limburg wördt mae en scheuteling ok waal en jong vaarken bedoeld. Noow lieke pubers dör daa ze zo druk zien soms waal op jonge vaarkes, mar ’t woord schötteling of opschötteling kumt eerder van opschieten. Opschieten beteikent: het groter worden, het tot wasdom komen. Opgeschoten jongen is een jongen tussen knaap en jongeling in.

-Wiejer kömt de vörm halfwasse/halfwasseling vör ien Wamel en Gruusbek. Ien ’t Woordenboek der Nederlandse Taal stet onder halfwassen: koppeling van half en wassen. Wassen betekent groeien in de lengte toenemen. Letterlijk: nog slechts ten halve volgroeid; vandaar: nog slechts halverwege de leeftijd waarop men volwassen is.

- nog en vörm die opvaelt is haerfshaone ien Millingen en Gruusbek. Haerfhaone kömt volgens ’t Rheinisches Wörterbuch van ’t Duitse Herbtshahn. Ein im herbste jung gewordener, dreiviertel ausgewachsener. Overdrachtelijk: halbwüchsiger Bursche ( in den Flegeljahren.

 

Nevve de aachte dialectwoorde vör puber zien der ok umschrievingen zoas:

 

Hi-j is in de kwaoie leeftijd: Druten.

Hi-j is in de greuitijd: Tiel.

Hi-j is in z'n moeilijke taid: Leerbroek.

Hi-j is in de moeilijke jaren: Ochten.

Hi-j is ien de lummeljaore: Hernen.

 

Nevve dialectwoorde stet d’r ok wer volkskundige informatie ien.

Zoas bevörbeeld de huusmiddeltjes die d’r vroeger waore um kwaole van alle dag op te losse.

 

Bi-j bra.ndwonden:

 

Erpelschille op bra.ndwonden leggen (Rhenen) of ‘t blad van weegbree (Tricht).

 

Bi-j wratten:

 

Rauwe erpels (Ingen), peuleschillen wrieven (Millingen), ochtendurine (Zoelmond), sap van de kettingpol (paardebloem: Millingen).

 

Bij kael-en tandpien:

 

Bi-j kaelpien enne za:lte herring aeten(Zaltbommel), Görgele mae kamille (Tiel), spule mae cognac (Millingen).

 

Bi-j puuste en zwaere:

 

Brannetels taege steenpuuste ien de pannekoek bakke dan doofden ze weg (Bemmel), lelieblad (Doornenburg, Bruchem), Slangetonge (slangekruid: Gruusbek) op zwaere.

 

Bi-j winterha.nd en wintervuut:

 

iensmaeren mae reuzel (Balgoy), mae 't sap van weegbree (Balgoy), nuchtere urine (Nijmegen), vaarekesvaet (Millingen)

 

Bi-j andere kwaolen:

 

Kastanje hielp goed vur pien in de rug (Nijmegen), en tegge reuma (Ingen)

Leertje ien ‘t oor vör ooggenezing (Leerbroek).

M'n voader dee 'n blad van rooie kool op z'n kop leggen as ie koppein hai(Ewijk).

 

AARDAPPEL (Google Earth kaart)

 

Vör ‘t begrip aardappel zien we ien de provincie Gelderland twee verschillende dialectwoorde: pieper en aardappel (en varianten). Vurral ien het ooste ( d’n Achterhoek), ien het weste van het Rivierengebied en ien het noorde van het Veluwegebied kommen vörmen van aardappel vör. De vörm pieper zien we ien ’t midden van de provincie en dan vurral ien het oosten van het Rivierengebied, het westen van de Liemers en op de Veluwe.

Ien ‘t Woordenboek der Nederlandsche Taal stet onder aardappel: “Een bekende soort van voedzame aardvrucht; de eetbare knol der aardappelplant, die in de noordelijke landen van ons werelddeel, en vooral in ons vaderland, een voornaam bestanddeel van het volksvoedsel uitmaakt. || Blanke, blauwe, roode, witte, bonte, vroege, late, kruimige, melige, glazige, nieuwe, oude, bevroren aardappelen. Aardappelen telen, poten, delven, rooien, schillen, schrappen, koken, braden, bakken enz. De aardappelen worden in Nederland in talrijke verscheidenheden of soorten gekweekt.“ Ien daa woordenboek wördt ok gezet daa de aardappel, ien 1565 vör ‘t eerst uut Peru nor Europa is ovvergebraocht. Het woord aardappel was toe al veul langer bekend. Onder de a:lde vörmen erdaphul, erdaphil en eordhæppel kende de mi:nse en soort pompoen of komkommer. Toe de aardappel nor hier kwa.m wier de na.m aardappel nie mer gebruukt vör de pompoen of de komkommer, maar vör ’t neeje product aardappel. En da is nie gaek as ge naogaot daa  appel gebruukt wördt vur ronde dinge, zoas pijnappel, rijksappel, oogappel enz.. En de aardappel die uut de grond kwa:m noow appel (rond ding) uut de aarde genoemd wier.

Mar hoe zit het noow mae de twedde vörm die zö duk vurkumt ien het Rivierengebied? Volgens ‘t Rheinisches Wörterbuch kumt pieper van de Middelnederlandse vörm pippink. Di beteikent: pit van de vrucht betekent. De vörm pieper wördt volgens de woordenbuuk vurral vör kleine aardappelen gebruukt. Ien Van Dale stet da enne pieper: “[Vermoedelijk te interpreteren is als iets kleins, vgl. piepklein], iets dat klein in zijn soort is;-(in ’t bijz.)(kleine, jonge) aardappel.” Ge ziet ’t woord pieper vurral ien ’t ooste van ’t Rivierengebied en de Liemers. Ok aon de Duitse ka.nt, ien de dialecten van de Niederrhein wördt dit woord gebruukt. Net as ien de dialecten ien ’t noorden van Limburg en ’t ooste van Noord-Brabant.

 

Aete en drinke was vör de informanten aarig interessant. De vraogenlijsten ovver aeten en drinken wiere aareg goed iengevuld. D’r kwa.me veul dialectwoorde binne vör allerlei geraachte, gruunte- en fruitsorten, vleisproducte enz. Dizze informant uut Hernen beschrieft ’t aete van vroeger as volgt.

 

Hernen: "Vroeger han we zeker ien de zommerdag vier maaltijde. 's Merges botterhamme,

's middags um 12 uur werm aete. Es we um vier uur uit schol kwame wer botterhamme en dan

's aoves um ' n uur of acht nog ' n pan gebakke piepers, wel gebrojde erpel genoemd, en unne bord pap en dan konde ' t wel wer houwe tot 's anderdaags 's merges. 't Aete was ien ' t algemeen niet veul minder afwisselend. ' t Wier allemaol aongepast an wa ' t jaorgetij bood ien den hof. 't Brood wier besmeerd mit roombotter, laoter kwaam ok kunstbotter (margarine) ien gebruik; en es er 's winters 'n verke was geslacht, wier de botter vervange deur smout (vet van uitgebakken varkensreuzel). De kaotjes (kaantjes) die uit de reuzel wiere uitgebakke, ware lekker es werrum broodbeleg. Ien 't vet wa ien de pan achterbleef, konde dan nog lekker 'n snee brood soppe. Van cholesterolprobleme han we nog genne weet. Ja en es ge 'n verke deed slachte, hadde ok spek en metworst en laeverworst en bloedworst en zwoerdworst en ham en braodworst en buukriem (buikspek) volop. Zuut beleg han we ok; suker en eige gemakte bessesjem en rabarbermoes. 't Waerum-aete waar ok seizoengebonden. 's Lentes en sommers ware er de slaoi, andievie, schaolerte (peultjes), doperte, braekbonne (sperciebonen), wille bonne (tuinbonen), snijbonne, witte bonne, bruine bonne, worteltjes, krote, schorsenere, komkommers en 's herfts en 's winters de bekende kolsorte: witte kol, rooie kol, savoye kol, spitskol. D' r wier veul ingemakt of ien 't zout bewaord. Wa 't meste bederfelijk waar, wier urst opgemakt. "

 

 

UI (Google Earth kaart)

 

Vör ’t begrip ui zien we ien de provincie Gelderland vier verschillende dialectwoorde: ui, juin, look en siepel.

Ui kumt van ’t Lateinse woord unionem, daa verbasterd is tot ajuin. Joon verandert ien mae de tied ien joen, joen verandert lotter wer ien juun en dan ien juin. Juin en Juun komme vurral ien ’t Rivierengebied vör (daa zien de blauwe böllekes). Iedereen kent ok wael de uutdrukking: zö gaek as en juin/juun, di hingt evvel nie same mae en ui, maar mae de hellige Juniperus, die zich vroeger schienbar nogal opvallend gedroeg.

’t Woord juin wier ien de jaore verbasterd tot uin, daa lotter uien wier. Ien West-Friesland en Noord-holland wördt ok vanda:g nog de vörm uien vör de enkelvoudsvörm gebruukt. Beej ons is daa ui geworre. Op de kaort zien we da ui eigenlijk nie ien ’t Rivierengebied gebruukt wordt, alleen op de Veluwe, de Achterhoek en de Liemers (daa zien de gruune böllekes).

Nevve juin en ui kömt ok de vörm look vör ien Gaalderland. Look kumt verspreid vör ien ’t ooste van ’t Rivierengebied en het ’t ooste van de Veluwe (langs de IJssel). Look is verwant mae ’t Duitse woord Lauch. Wor ’t vandon kumt is nie helemol duidelijk, mar ’t het te make mae de vörm van en uieschil die liekt op en lok häör. Look wier ien ’t Hollands vurral vör bepaolde sorten uien gebruukt zoas knoflook. Hy eet gaarne ajuin, en ik byzonder graag look.

Nevve die drie vörmen kömt ien Gaalderland ok nog de vörm siepel vur. Mar nie ien ’t Rivierengebied, maar ien d’n A.chterhoek (de rooije böllekes). ‘t woord ciepel of chibola kumt van ‘t lateinse woord caepulla en hingt same mae ‘t Duitse Zwiebel en is naet as look ien ’t hollands sort uie. Bredero sprak al van: Een ayuynken, een ciepelken, een sneeken broot, en twee vijghen.

 

BINNENSTEBUITEN (Google Earth kaart)

 

Vör ‘t begrip binnenstebuiten zien we ien de provincie Gelderland twee verschillende dialectwoorde: binnenstebuiten en varianten en krang en varianten.

Binnenstebuiten, binnenstebuuten, binnensteboeten kumt verspreid ien heel Gaalderland vör. Ien ’t Rivierengebied, de Veluwe en d’n Achterhoek.(de blauwe böllekes). Krang zien we vörral ien ’t ooste van Gaalderland, ’t ooste van ’t Rivierengebied, de Veluwe, de Achterhoek en de Liemers. Krang of krangs is afgeleid van het middelnederlandse woord cringen (Wa umdraaien beteikent) en mae kring (Wa umgedraaid, omgekeerd, verkeerd, achterste veuren of binnenste buuten beteikent). De krange kant van enne sok. De sök krang aontrekken.

Ien sommige gebiede wördt krang nie alleen beej kleer gebruukt, mar ok beej touwtjespringe en breien. Krang ienspringe was beej touwtjespring, taegen ’t draaie van ’t touw ienspringe. En mae breie: twee raacht en twee krang.

 

Tot slot wil ik en por mi:nse beda:nke die d’r vör gezörgd hebbe daa ’t boek meer is geworre as alleen en woordenboek.

Allereerst Roel Kerkhoff vör ’t ma:ke van de moi-je teikeningen beej ’t deel ovver ’t licham van de mins.

Humphrey Ottenhoff vör de recaapte uut de buukskes Gelders gekookt.

Theo Bons vör ’t ma:ke van de foto’s vör ‘t leste deel ovver de kleer.

En dorvör wil ik ok de mi:nse beda:nke die model hebbe geston vör de kleer ien ’t boek:

Riet Peters, Huub Berris, Diana Berris-van Uuden, Roy Berris, Tom Berris, Jur Stam, Emma Hijmans, Lisanne Schiks, Priscilla van Beuningen en vörral Wies Berris-Visschers.


Video Rivierengebied: Hannie van Wijk