Algemene informatie

Op 1 april 2002 is het Woordenboek van de Gelderse Dialecten (WGD) van start gegaan. Het thematisch geordende WGD inventariseert de dialectwoordenschat van twee deelgebieden van de provincie Gelderland: de Veluwe en het Rivierengebied. Rond het project is een stuurgroep geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van de participerende instituten: het Staring Instituut (Doetinchem), de IJsselacademie (Kampen), het Gelders Oudheidkundig Contact (Zutphen) en de KU Nijmegen. Uitvoerders zijn Harrie Scholtmeijer (Veluwe) en Charlotte Giesbers (Rivierengebied). Het project wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland en de Katholieke Universiteit Nijmegen. In de loop van 2004 is de eerste publicatie voorzien.

Plaatselijke dialecten veranderen en gaan deels verloren door de opmars van het Standaardnederlands. Het vastleggen van de traditionele woordenschat is daarom nodig. Maar het gaat om meer dan vastleggen. Dialect wordt immers steeds meer gekoesterd als een uiting van levend regionaal bewustzijn en identiteit. Met de twee woordenboekseries die uit het project resulteren, zal heel Gelderland worden voorzien van regionale dialectwoordenboeken. Eerder verscheen al het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD). Dat wordt samengesteld door het Staring Instituut (Centrum voor het streekeigene in Achterhoek en Liemers) in Doetinchem. Van de bij dat project opgedane ervaring kan nu geprofiteerd worden. De nieuwe woordenboeken bouwen ook voort op de kennis verzameld in de vele lokale woordenboeken die de afgelopen decennia in Gelderland verschenen.

:: Plaatselijke werkgroepen
De nieuwe woordenboeken krijgen een thematische indeling. Rond drie algemene en voor iedereen herkenbare onderwerpen - De Mens, Het Huis en De Wereld – worden allerlei woorden en begrippen beschreven. Door deze aanpak zijn de woordenboeken interessant voor een breed publiek. Inmiddels zijn er rond 250 medewerkers in de beide gebieden voor het WGD actief. Het project is voor een groot deel gebaseerd op de inzet van vrijwilligers, daaraan ontleent het ook zijn binding met de streek.
De werkgroepen maken bij het verzamelen van de dialectwoorden gebruik van schriftelijke vragenlijsten, die regelmatig worden toegezonden. In beide regio's is een coördinator (taalkundige) aangesteld voor de begeleiding.

:: Meewerken?
Mocht u belangstelling hebben voor deelname aan een van de werkgroepen, neem dan contact op met:

Bij hen kunt u ook terecht voor vragen of suggesties.